QMSPolitika kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti

Klimaoprema d.d. je poslovno politiko in strateške cilje podredila zadovoljstvu kupcev. Klimaoprema d.d. je zanesljiv partner, ki temelji na neizpodbitni kakovosti izdelkov in storitev ter stalni skrbi za varovanje zdravja in varnosti zaposlenih ter preventivnem in proaktivnem pristopu k ohranjanju in varovanju okolja.


Klimaoprema d.d. izpolnjuje zahteve standardov:

 • HRN EN ISO 9001: 2015 - Sistemi vodenja kakovosti;
 • HRN EN ISO 14001: 2015 - Sistemi ravnanja z okoljem;
 • HRN EN ISO 45001: 2018 - Sistemi upravljanja varnosti in zdravja pri delu;
 • HRN EN ISO 13485: 2016 - Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za zakonsko uporabo;
 • HRN EN ISO 50001: 2018 - Sistemi za upravljanje z energijo

Klimaoprema se aktivno in dosledno zavzema za:

 • Nenehno izpolnjevanje in izboljševanje vseh veljavnih načel in zahtev standardov HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO 14001, HRN EN ISO 45001, HRN EN ISO 50001 in HRN EN ISO 13485 ter spoštovanje vseh načel dobre proizvodne prakse
 • Nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema upravljanja nalog, odgovornosti in pooblastil zaposlenih v podjetju na vseh ravneh ter uporaba metodologije za določanje prioritet
 • Zagotavljanje nenehnega ozaveščanja zaposlenih o pomenu kakovosti, učinkovitega ravnanja z energijo, zdravja in varnosti pri delu ter varovanja okolja
 • Sodelovanje s strankami z namenom izpolniti pričakovanja in ohraniti trajno zadovoljstvo strank
 • Razvijanje partnerstev z dobavitelji in skupno reševanje izzivov, zlasti v okviru varstva okolja
 • Izvajanje ukrepov samo na podlagi dejstev in podatkov z oceno tveganj in priložnosti
 • Spremljanje svetovnih trendov in uvajanje novih tehnoloških rešitev
 • Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za vse zaposlene z vidika zdravja in varnosti, spoštovanje popolne skladnosti z veljavnimi zakonskimi predpisi in predpisi ter sprejetje številnih ukrepov za motivacijo zaposlenih in ustvarjanje harmonične in podjetju zveste zmagovalne ekipe
 • Ugotavljanje virov nevarnosti za zdravje in varnost zaposlenih ter ocenjevanje nevarnosti in ukrepanje za njihovo odpravo z uvedbo zaščitnih ukrepov (usposabljanje za varno delo, zaščitna oprema, tehnični postopki itd.)
 • Izvajanje stalnih okoljskih analiz in uvajanje potrebnih alternativnih rešitev in zaščitnih ukrepov
 • Vlaganje prizadevanj v okoljsko ozaveščenost zaposlenih
 • Preprečevanje onesnaževanja okolja ter sortiranje in odstranjevanje vseh nastalih odpadkov v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakonskimi predpisi
 • Vse zainteresirane strani, zlasti dobavitelji blaga in storitev, so seznanjene s politiko kakovosti, upravljanja z energijo, okoljem ter varovanjem zdravja in varnosti, da bi lahko skrbele v skladu z odgovornostmi v skupnih poslovnih dejavnostih. Uprava družbe Klimaoprema d.d. vlaga znanje in veščine, da zaposlenim zagotovi vodstvo in ne nadzor.